• Forside    • Om oss    • Medlemmer    • Aktiviter og informasjon    • Intern informasjon    • Bilder og presseklipp    • Historikk    

 

 

   Om oss
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Forskrifter

Sist revidert: Medlemsmøte 27.10.09

 

INSTRUKS FOR MUSIKKUTVALGET

Leder er ansvarlig for at utvalget virker etter hensikten, og kaller inn til møter.

 

 1. Det skal sørges for at korpset til enhver tid har et passende utvalg av musikkstykker utlagt og innøvd for tilfeldige opptredener.

 

 1. I god tid før konserter skal utvalget sørge for at program settes opp og noter skaffes til dette. Programmet settes opp i samråd med dirigenten. Disse er sammen om ansvaret for at det er tilstrekkelig tid til å innøve det oppsatte program.

 

 1. Noter på hjemlån er leder ansvarlig for å returnere til rett tid. Også noter lånt fra andre korps er leder ansvarlig for.

 

 1. Musikkutvalget skal skrive møtebok. Her skal også innføres hvilke musikkstykker som er oppført for publikum. Til dette velges en sekretær blant medlemmene i utvalget. 

 

Ved skifte av leder i musikkutvalget skal den nyvalgte læres opp.

Forslag til forandringer av instruksen, eller andre forhold som har med vervet å gjøre, skal forelegges lagets styre i god tid før nytt årsmøte.


 

Sist revidert: Medlemsmøte 27.10.09

 

INSTRUKS FOR MEDLEMSKARTOTEKFØRER

 1. Lagets medlemmer skal innføres i kartotek.

På hvert personkort skal innføres:

 

 1. - Når medlemskapet begynner (dato og årstall)

          - Tidligere medlemskap i skolekorps eller andre korps tilsluttet NMF.

- Deltagelse på skoler eller kurs med spesiell musikkopplæring.

 

 1. - Hvilke instrument som utøves, evt. hvilke instrument det nye medlemmet har spilt før.

 

 1. - Hvilke tillitsverv medlemmet har i laget, kretsen eller andre organisasjoner hvor han representerer laget.

 

 1. Ved permisjon og fravær utover 2 måneder noteres permisjonsårsak, og dersom permisjonen strekker seg over mer enn ett år, og medlemmet har betalt årskontingent.

 

 1. Kartotekføreren skal sørge for at medlemmene får sine årsdistingsjoner:

- er stjerne for hvert 5.år medlemskap

- en stripe for hvert 25.år medlemskap

Distingsjonene rekvireres fra uniformsforvalter.

Permisjonsår teller i forbindelse med militærtjeneste, svangerskap, husbygging etc. dersom medlemskontingent betales.

 

 1. Kassereren gis beskjed når medlemmet begynner, har permisjon eller slutter.

 

 1. Kartotekføreren skal føre liste over oppmøte på øvelsene.

Liste skal oppbevares i musikkrommet.

 

Ved skifte av kartotekfører skal ny læres opp.

Forslag til forandringer av instrukser, eller andre forhold som har med vervet å gjøre skal forelegges styret i god tid før nytt årsmøte.


 

Sist revidert: Medlemsmøte 27.10.09

 

INSTRUKS FOR MATERIALFORVALTER

 1. Materialforvalteren er ansvarlig for at lagets instrumenter, notestativ og annet utstyr er i god stand.

Ved skade skal han sørge for reparasjon.

Notestativene skal suppleres dersom noen blir ubrukelig, slik at det til enhver tid finnes tilstrekkelig mange.

 

 1. Lagets instrumenter skal kartotekføres.

Ved utlevering / innlevering av instrumenter skal instrumentreglement kvitteres.

Instrumenter som ikke er i bruk og det øvrige utstyr skal oppbevares i Åsen Samfunnshus.

 

 1. Materialforvalteren er ansvarlig for at notestativ og dirigentstol er på plass når korpset skal spille utenfor Åsen Samfunnshus.

At korpsets fane er på plass når det er behov for det, er også materialforvalteren sitt ansvar.

Transport av instrumenter er hver enkelt musiker ansvarlig for.

 

 1. I slagverksgruppa kvitteres for hovedinstrument, mens materialforvalter er ansvarlig for div. eff.instrumenter.

 

Ved skifte av materialforvalter skal den nyvalgte læres opp.

Forslag til forandring av instruksen, eller andre forhold som har med vervet å gjøre, skal forelegges lagets styre i god tid før nytt årsmøte

   
 

 

 

Åsen Hornmusikklag