• Forside    • Om oss    • Medlemmer    • Aktiviter og informasjon    • Intern informasjon    • Bilder og presseklipp    • Historikk    

 

 

   Om oss
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Vedtekter

 

 

ÅSEN HORNMUSIKKLAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTEKTER

FORSKRIFTER

INSTRUKS FOR MUSIKKUTVALGET

INSTRUKS FOR MEDLEMSKARTOTEKFØRER

INSTRUKS FOR MATERIALFORVALTER

 

 

                                                                             

Sist revidert: Årsmøtet 28.04.09

VEDTEKTER

§1      ORGANISASJON

          Åsen Hornmusikklag er stiftet 12.mars 1889, og er en upolitisk organisasjon           tilsluttet Norges Musikkorps Forbund.

 

§2      FORMÅL OG OPPGAVE

          Åsen Hornmusikklag har som formål:

     å fremme interesse for musikkutøvelse blant medlemmene, og ved å legge      forholdene til rette for best mulig musikalsk kvalitet i korpset.

 

§3      MEDLEMSKAP

          Alminnelige medlemmer med stemmerett på årsmøtet og medlemsmøte er:

 1. Utøvende musikere som har betalt kontingent.
 2. Æresmedlemmer
 3. Støttemedlemmer som har betalt kontingent.

 

§4      MEDLEMSKAP OPPHØRER 

          Når kontingent ikke betales, eller når skriftlig utmelding foreligger.

 

§5      KONTINGENT

          Medlemskontingent, uniformsleie og instrumentleie fastsettes av årsmøtet.

 

§6      PLIKTER

 1. Utøvende medlemmer plikter å møte i rett tid til øvelse og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal korpsleder eller dirigent varsles, om mulig i god tid på forhånd.
 2. Medlemmene plikter å holde korpsets eiendeler i god stand. Skjødesløs behandling av eiendeler kan medføre økonomisk ansvar.
 3. Den fastsatte kontingent skal betales i rett tid.
 4. Ved fravær har medlemmene selv plikt til å holde seg orientert.

 

 

§7      DIRIGENTER / INSTRUKTØRER

 1. Korpsets styre ansetter dirigent og instruktører etter behov.
 2. Om en av partene ønsker det, opprettes kontrakt i henhold til NMF`s retningslinjer.

 

§8      ÅRSMØTE

 1. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av februar. Medlemmene innkalles til årsmøtet med fire ukers varsel.

Frist for innkommende saker er tre uker før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksdyktig først når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

 1. Sakslisten skal inneholde følgende punkter:
  1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsmelding
  4. Revidert regnskap
  5. Saker som legges fram av styret og innkomne saker.
  6. Handlingsplan
  7. Kontingent
  8. Budsjett
  9. Valg

 

 

 

 1. Avstemming/valg skal være skriftlig om noen krever det.
 2. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling med saksliste, og med to ukers varsel.

 

§9      STYRET

 1. Korpset ledes av et styre på minst 5 personer.
 2. Styremøter holdes så ofte det anses nødvendig.
 3. Til støtte for sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne komiteer.
 4. Det skal foreligge instruks for de personer eller komiteer som velges eller utnevnes til særskilte oppgaver. Styret plikter å se til at instruksene følges.

 

§10    MEDLEMSMØTE

          Medlemsmøtet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

 

 

§11    EIENDELER

          Styret plikter å se til at lagets eiendeler (notearkiv, instrumenter m.m.) til en hver    tid holdes forsikret.

 

§12    OPPLØSNING

          Oppløsning av Åsen Hornmusikklag kan kun foretas av to ordinære årsmøter, og      må avgjøres med 2/3 flertall.

          Ved oppløsning av korpset oppnevnes tre personer til å forvalte korpsets midler           inntil forholdene ligger til rette for å starte et nytt korps.

 

§13    VEDTEKTSENDRINGER

          Kan kun fattes av ordinært årsmøte, og må vedtas med minst 2/3 flertall.

 

§14    FORSKRIFTER

 1. I tillegg til vedtektene skal det foreligge utfyllende forskrifter til støtte for styrets daglige arbeide.
 2. Endring av forskrifter kan fattes av et lovlig innkalt medlemsmøte.

 


 

Sist revidert: Medlemsmøte 27.10.09

FORSKRIFTER  

§1        Formål og oppgaver

Gi opplæring og videreutdanning i så vel musikkteori, som ferdigheter på korpsinstrumenter og samspill. Stimulere interesse for tilleggsaktiviteter som f.eks. storband, ensemblespill o.s.v.     

 

§2      Medlemskap   

 1. Alle aktive musikere betaler kontingenten som bestemmes av hvert årsmøte, og får utlevert medlemsbevis. Det er tre grupper aktive medlemmer:

1.  Aspiranter – Medlemmer av skolekorps

Medlem i skolekorps kan bli aspirant i hornmusikken, men aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

 1. Skoleungdom – Alle som ikke er medlemmer i skolekorps, og som fremdeles er under utdanning eller er inne i militærtjeneste. Registrerte arbeidsløse kan også tilhøre denne kategori. Forutsetningen er at utdanningssituasjonen / arbeidsledigheten har en varighet på minst 4 mnd. i halvåret

3.  Ordinære medlemmer–Voksne musikere som ikke kommer inn i gruppe 2

PERMISJONER innvilges av styret etter søknad. Dersom permisjon varer mer enn 4 mnd., betales kontingent som gruppe 2 for ordinære medlemmer, og som gruppe 1 for skoleungdom.

Alle 3 kategorier medlemmer har stemmerett på årsmøtet etter fylte 16 år.

Det er ingen nedre aldersgrense for medlemskap i korpset.

Skolekorpsmedlem som slutter i skolemusikken kan bli opptatt som medlem fra 1. august det året de fyller 16 år.

 

b)  Særlig fortjente personer med tilknytning til korpset, kan styret utnevne til æresmedlemmer.                                                                                                               Statutter for æresmedlemskap/utmerkelser etter vedtak fra medlemsmøte 29/1 2002:

En poengskala skal være veiledende for æresmedlemskap/utmerkelser:               Aktiv musiker                                                                              1 poeng/år Styremedlem/komitemedlem                                              1 poeng/år                     Styreleder/leder av stevne/jubileumskomite                         3 poeng/år             Dirigent (må være medlem)                                                3 poeng/år 

Utmerkelse i form av fat/vase med påmalt instrument og navn gis til medlemmer som har oppnådd 50 poeng. Det åpnes for vurdering av ikke-aktive medlemmer som har gjort en betydelig innsats for laget.                                                                For å kunne bli vurdert til æresmedlem bør en i utgangspunktet ha oppnådd 90 poeng. Vi foreslår utnevnelse av en æresmedlem-komite på 3 personer med mandat for vurdering av evt. kandidater (aktive eller ikke-aktive) som har gjort en særdeles stor innsats for laget som ikke kan måles etter poengskalaen. Komiteen velges bare av årsmøtet for 5 år.

Æresmedlemmer har: Fri kontingent - gratis inngang på alle lagets arrangement - valgfrihet om de ønsker å være med i arbeidskomiteer.     

 1. For å styrke lagets økonomi kan det verves støttemedlemmer, som betaler en årlig kontingent fastsatt av årsmøtet              

 

§3      Medlemskap opphører  

Styret kan ekskludere medlemmer som ikke retter seg etter korpsets vedtekter og forskrifter, styrets eller dirigentens direktiver, eller på annen måte skader lagets renomé.

 

§4      Kontingent

Kontingent for aktive musikere forfaller til betaling to ganger i sesongen,

høst (oktober) og vår (februar).

 

§5      Plikter

Hver instrumentgruppe tar selv ansvar for å informere fraværende gruppemedlemmer om endringer i fastsatt program.

 

§6      Årsmøtet

     a)  Kontingent

Kontingent skal fastsettes for aspiranter, skoleungdom, ordinære medlemmer og støttemedlemmer.

     b)  Budsjett

Styret skal framlegge et budsjett som viser planlagte aktivitet med forventende utgifter og inntekter for kommende år.

Det bør også utarbeides et langtidsbudsjett som viser nødvendige investeringer i instrumenter, uniformer o.s.v.

      c) Valg

          Styret består av 5 medlemmer.

                    Leder velges hvert år.

                    Styremedlemmer velges for 2 år.

                    To styremedlemmer står på valg hvert år.

Av de fire styremedlemmer velges nestleder, sekretær, kasserer og arrangementsleder.

          Videre velges for ett år:     

                    1. og 2. Varamedlem til styret.   

1. varamedlem innkalles til alle styremøter, men har ikke stemmerett når styret er fulltallig.

Årsmøtet velger videre personer til følgende verv:

                    Materialforvalter m/vara medlem

                    Noteforvalter /Arkivar – med vara medlem

                    Uniformsforvalter

                    Utsending til krets: leder/nestleder

                    Utsending til Samfunnshuset: nestleder

                    Utsending til Sang og Musikkrådet: leder/nestleder

                    2 revisorer

                    Programutvalg bestående av: Dirigent, utvalgsleder og 2 medlemmer.

                    Arrangementkomité: Arrangementleder + 3 medlemmer

                    Valgkomité: Leder + 2 medlemmer

                    Personalkartotek føres av sekretæren

                    Æresmedlemskomité: 3 medlemmer

 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Disse velges for tre år. Et nytt medlem velges hvert år, lengst sittende medlem er leder.

 

§7      Styret

Styret plikter å legge fram en handlingsplan som skal godkjennes av årsmøtet.

          Endelig saksliste legges frem til korpsets medlemmer to uker før årsmøtet.

          Når saker som angår dirigents arbeid skal behandles, bør dirigent innkalles.

Styret kan innkalle andre ved behov.

          Styret kan sette bort regnskapsføringen hvis nødvendig.

 

 

§8      Medlemsmøte

Medlemsmøter holdes ved behov. Dersom saker skal avgjøres må medlemmene innkalles med minst en ukes varsel.

 

§9      Eiendeler

          a)       Uniformskonto: kontoen skal være på minst kr 10.000 (årsmøtet -96)

                              uniformsleie overføres til uniformskonto (årsmøtet -97)

          b)       Opplæringsfond: (startkapital er minnegave fra Olav Flekstads begravelse.)

Statutter: (forslag styrebehandlet 19.10.98., men ikke års- eller medlemsmøtebehandlet)

 1. Formål: Utvide kunnskapen som dirigent, instruktør og musiker.
 2. Hvem kan søke: alle aktive medlemmer i Åsen Hornmusikklag.
 3. Fondets størrelse: Nedre grense på fondet settes til kr 10.000.
 4. Drift av fondet:

A  Styret disponerer fondet.

B  Styret har fullmakt til å justere nedre grense oppover.

C  Den årlige rente tillegges fondet.

D  Søknad om fondsmidler stiles til styret.

5. Avvikling av fondet: Kan bare gjøres ved årsmøtevedtak med 3/4 flertall.

c)                 Antrekk ved opptredener bestemmes hver gang av styret.

 

§10    Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer skal følge årsmøteinnkallingen.

   
 

 

 

Åsen Hornmusikklag